ισπωταξιρ ξα υστοκώιχοστψ λ όμελτςοστατιώεσλονυ ςαϊςρδυ

ηοστ 30804.4.2, IEC 61000-4-2