ισπωταξιρ ξα υστοκώιχοστψ λ ναηξιτξονυ πομΰ

ηοστ ς 50648, IEC 61000-4-8
Back